امواج صوتی و تاثیر آن بر موسیقی

امواج صوتی و تاثیر آن بر موسیقی

امواج صوتی در این بخش به  سر و صدا ، و این واقعیت اشاره کردیم که صدا به صورت امواج وجود دارد ،اما این در واقع به چه معنی است؟ چه چیزی هنگام حرکت صوتی از بلندگو یا هدفون به گوش شما موج می زند؟از این گذشته ، به نظر نمی رسد موضوعاتی وجود داشته…